Vedtægter

Vedtægter for Præstø handel- og erhvervsforening

Stiftet 6. oktober 1883

1. Navn og hjemsted

stk. 1: Foreningens navn er:  Præstø Handel- og Erhvervsforening.

stk.2: Foreningens hjemsted er Præstø by i Vordingborg Kommune.

 

2. Formål

stk. 1: Foreningens formål er at virke til fremme af handel og industri i Præstø og opland samt at varetage medlemmernes interesser og rettigheder.


3. 
Medlemskreds

stk. 1: Selvstændig erhvervsdrivende , fabrikanter, samt firmaer og selskaber, bosiddende i Præstø og opland, samt personer der er ansat i overordnede stillinger i medlemsvirksomheder.

stk. 2: Indmeldelse i foreningen skal ske på en af foreningen udarbejdet ”Indmeldelses-blanket”

stk. 3: Medlemsskabet er først gyldigt når medlemmet har betalt kontingent.

stk. 4: Udmeldelse kan ske ved skriftlig henvendelse til kassereren med virkning fra udgangen af et kvartal/halvår/regnskabsår.

stk. 5: Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent. Kontingentet opkræves forud for hvert kvartal/halvår/regnskabsår.

stk. 6: Bestyrelsen kan i tilfælde af kontingentrestance, som ikke er berigtiget efter påkrav, som fremsendes 8 dage fra forfaldsdato og en yderligere frist på 8 dage udelukke et medlem af foreningen

4. Æresmedlemmer.

stk. 1: Som æres medlemmer kan optages personer der i særlig grad har gjort sig fortjent  ved i særlig grad at have virket for foreningen. Forslag herom stilles af bestyrelsen eller af medlemmer ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Forslaget vedtages på en ordinær eller  kstraordinær eneralforsamling med mindst ¾ af de fremmødtes stemmer.

5. Generalforsamlingen

stk. 1: Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

stk. 2: Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april, og indkaldes med mindst 3 ugers varsel. Indkaldelse kan ske elektronisk.

stk. 3: Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldet kontingent. Der kan stemmes ved fuldmagt.  Hvert møde- og stemmeberettiget medlem kan medtage en fuldmagt som afleveres til dirigenten.

stk. 4: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende

punkter:

 1. Valg af stemmetællere
 2. Valg af dirigent
 3. Formandens beretning
 4. Regnskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer. Den nye bestyrelse vælger blandt sine medlemmer formanden.
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen.
 10. Valg af revisor(-er)
 11. Valg af revisorsuppleant.

stk. 5: Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Forslag om vedtægts ændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest en måned forud for ud- gangen af den måned hvor  eneralforsamlingen skal afholdes.

 stk. 6: Generalforsamlingen ledes af en dirigent der ikke må være medlem af bestyrelsen.

 stk. 7: Generalforsamlingen træffer sind beslutninger ved simpelt flertal (en over halv-delen af de gyldigt afgivne stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en mødedeltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning.  Hvert medlem kan kun afgive en stemme. Deltager et medlem/ medlemsvirksomhed i generalforsamlingen med flere personer, har kun den stemmeret som er anmeldt overfor bestyrelsen.

6. Ekstraordinær generalforsamling.

stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det overfor formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest fire uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

stk. 2: Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

7. Foreningens daglige ledelse.

stk. 1: Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, der foruden formanden består af næstformand, kasserer, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen vælges af generalforsamlingen for en 2-årig periode, således at der hvert år vælges 4 medlemmer.

stk. 2: Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

stk. 3: Senest 14 dage efter nyvalg til bestyrelsen afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen vælger formand, næstformand (- formænd), kasserer og sekretær. Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

stk. 4: Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. Den kan nedsætte under-udvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

stk. 5: Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker elektronisk med angivelse af dagsorden, når formanden skøn ner det nødvendigt, eller mindst to medlemmer af bestyrelsen fremsætter ønske om det overfor formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest to uger efter anmodningen er kommet til formandens kendskab. 

8. Økonomi, regnskab og revision.

stk.1: Foreningens regnskab følger kalenderåret.

stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen for budget og regnskab.

stk. 3: Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

stk. 4: Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

9. Tegningsregler og hæftelse.

stk. 1: Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening. I særlige tilfælde, f.eks. optagelse af lån eller lignende, tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

stk. 2: Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder indkassering af kontingent samt betaling af regninger. Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå aftale herom.

stk. 3: Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser der påhviler foreningen.

10. Vedtægtsændringer.

stk. 1: Disse vedtægter kan kun ændres med 2/3 flertal på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

stk. 2: Vedtægtsændringerne træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, de vedtages på.

 11. Opløsning.

stk.1: Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

stk. 2: Foreningens formue skal i tilfælde af opløsning anvendes i overensstemmelse med de i § 2 fastsatte formål, eller til andre almennyttige formål. Beslutningen om den konkrete anvendelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

12. Datering.

Således vedtaget på foreningens ekstraordinære generalforsamling den:

 

_________

 

______________________

Dirigentens underskrift